3 ମାର୍ଗ ଷ୍ଟପ୍କକ୍ |

3 ମାର୍ଗ ଷ୍ଟପ୍କକ୍ |

 • 3 ମାର୍ଗ ଷ୍ଟପ୍କକ୍ |

  3 ମାର୍ଗ ଷ୍ଟପ୍କକ୍ |

  ମେଡିକାଲ୍ 3 ୱେ ଷ୍ଟପ୍କକ୍ କ’ଣ?
  ମେଡିକାଲ୍ way ୱେ ଷ୍ଟପକ୍କ୍ ଆମେ ପ୍ରାୟତ say କହୁଛୁ ମେଡିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାନେଲ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତ liquid ତରଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଡାକ୍ତରୀ ଟି ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ରବର ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ ତିନୋଟି ଭଲଭ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ |

 • ଆଣ୍ଟି-ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ |

  ଆଣ୍ଟି-ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ |

  ଉତ୍ପାଦର ସବିଶେଷ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଫାଶୀ ଦଉଡି ଡିଜାଇନ୍ dr ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଠିକ୍ କରିବା ସୀମିତ ସୁଇଚ୍ liqu ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ସ୍ପିରାଲ୍ ପାଗୋଡା ସଂଯୋଜକ cat କ୍ୟାଥେର୍ କନଭର୍ଟର ସଂଯୋଜକ (ବ al କଳ୍ପିକ) different ଏକ ପତଳା ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷମତା DB- ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ | 0105 500ml PVC 500ml DB-0115 1500ml PVC 1500ml DB-0120 2000ml PVC 2000ml